Algemene voorwaarden

Door het bezoeken en gebruiken van de website 365lichtpuntjes gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van 365 lichtpuntjes en haar dienstverlening.

Gebruik van 365 lichtpuntjes

Door en met het gebruik van de dienstverlening van 365 lichtpuntjes verklaart u:

 • Niet te zullen handelen in strijd met enige wet- en regelgeving;
 • Geen onjuiste of misleidende informatie te verstrekken;
 • Niet te handelen in strijd met rechten van derden;
 • Geen berichten te verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten;
 • Geen virussen of andere technologie te verspreiden die 365 lichtpuntjes of de belangen of het eigendom van gebruikers van 365 lichtpuntjes kunnen schaden;
 • De infrastructuur van de website 365 lichtpuntjes niet onredelijk te belasten of de goede werking daarvan te verstoren;
 • Geen inhoud of persoonlijke gegevens van derden te kopiëren, bewerken of verspreiden;
 • Niet zonder toestemming van derden informatie te verzamelen over deze derden daarbij inbegrepen e-mail adressen;
 • De vrije toegang tot de website van 365 lichtpuntjes niet te belemmeren of te beperken.

Misbruik van 365 lichtpuntjes

Klachten over misbruik en oneigenlijk gebruik kunt u melden via info@365lichtpuntjes.nl.

365 lichtpuntjes houdt zich het recht voor bij misbruik of oneigenlijk gebruik onder meer de volgende maatregelen te treffen:

 • De diensten te beperken of te beëindigen en gehoste inhoud te verwijderen;
 • Incorrecte of onjuiste berichten zullen worden verwijderd;
 • Technische, juridische en wettelijke maatregelen te treffen om ongewenste gebruikers te weren;
 • Uw persoonsgegevens kenbaar te maken op www.365lichtpuntjes.nl en door te geven aan derden (Politie, Justitie en rechthebbenden).

Aansprakelijkheid

365 lichtpuntjes is niet aansprakelijk voor de publicatie van of door andere gebruikers. Wij geven geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen van berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Wij geven geen garantie over de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten. Wij zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook voor het directe of indirecte gebruik van de website van 365 lichtpuntjes, en evenmin voor de gevolgschade. Indien 365 lichtpuntjes aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de order.

Persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke profielgegevens worden op een Nederlandse server bewaard.

Anonieme gegevens over de bezoeken van de site worden bijgehouden. Deze informatie is niet te herleiden naar personen. Persoonlijke informatie zal nooit aan statistieken gekoppeld worden.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij 365 lichtpuntjes partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

De rechter in de vestigingsplaats van 365 lichtpuntjes is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft 365 lichtpuntjes het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Privacy

365 lichtpuntjes beschermt de privacy van haar gebruikers voor zover dit redelijkerwijs tot haar mogelijkheden behoort. 365 lichtpuntjes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dit opzicht.

December 2017

365 lichtpuntjes
© WZE B.V. 2017  |  algemene voorwaarden

Ontworpen door RoJaSoft